Categorieën
Partner

Cito

Elke leerling breed in beeld: van kernvaardigheden tot sociaal-emotioneel functioneren 

Als school wil je maatwerk bieden voor iedere leerling. Maar hoe zorg je ervoor dat je continu zicht houdt op de individuele leerbehoefte en tijdig bijstuurt? Om scholen daarbij te helpen, ontwikkelt Cito voor schooljaar 2024-2025 een leerlingvolgsysteem VO dat niet alleen de leervorderingen voor de kernvakken bijhoudt, maar ook breed zicht biedt op het sociaal-emotioneel functioneren en de leer-werkhouding. ‘Leerling in beeld VO’ geeft docenten en het management met nieuwe modules meer houvast voor weloverwogen beslissingen en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Jongeren van nu 

Waar zijn leerlingen écht toe in staat? Voor leerlingen in de onderbouw blijft het soms lastig te bepalen. Wat zit erin en komt het er voldoende uit? Rapportages van een leerlingvolgsysteem hebben daarin een signaalfunctie. Ze helpen op alle niveaus trends waar te nemen en te beoordelen: zijn we op de goede weg? Zodat elke leerling klaar is voor de bovenbouw en het eindexamen. Voor de jongeren van nu zijn daarvoor zowel beheersing van de basisvaardigheden als de leer-werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren belangrijk. 

De basis op orde 

Voor een goed functioneren, moeten allereerst de basisvaardigheden van de leerling op orde zijn. Daarvoor wil je periodiek inzichtelijk hebben hoe het gesteld is met het groeiproces van de leerling.  Is de leervoortgang naar verwachting of is er extra aandacht nodig? Met Leerling in beeld VO van Cito houd je vinger aan de pols op het gebied van leesvaardigheid, woordenschat, rekenen-wiskunde en vanaf schooljaar 2024-2025 ook taalverzorging. Met de nieuwe module taalverzorging krijg je inzicht in het niveau van spelling werkwoorden en niet-werkwoorden.  

Breed leerlingbeeld 

Naast de prestaties van leerlingen op kernvaardigheden maakt Cito ook het sociaal-emotioneel functioneren en de leer-werkhouding inzichtelijk. Kan een leerling bijvoorbeeld ook goed zelfstandig leren en werken en vindt hij of zij het leuk op school? Dit maakt elke leerling nog beter zichtbaar en helpt hem of haar écht verder. Waarom? Omdat er een wisselwerking is tussen deze onderdelen.  

Een wisselwerking 

Als een leerling bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel zit, is het helemaal niet raar als bepaalde resultaten tegenvallen. En een leerling die moeite heeft met zelfstandig leren en werken, maakt met wat extra gerichte aandacht soms opeens een groeispurt. Met de nieuwe modules krijg je een breder beeld van jouw leerlingen en de situatie op school. Daarmee kies je een genuanceerde en positieve aanpak om leerlingen te ondersteunen.  

Meer zicht op leerbehoeften  

Met het bredere leerlingvolgsysteem Leerling in beeld VO krijg je als school dus meer zicht op de individuele leerbehoefte. Scholen zien zo nog beter op welk vlak extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door signalen op leerling-, klas- en managementniveau. Dit geeft houvast voor weloverwogen beslissingen in onderwijsverbetering.  

Monitoring Sociale Veiligheid  

Met de module sociaal-emotioneel functioneren krijg je inzichten in sociaal zelfbeeld, cognitief zelfbeeld, schoolbeleving, gevoel van sociale veiligheid, pro-sociaal gedrag en zelfvertrouwen. Niet alleen op schoolniveau, maar ook op klasniveau en per leerling. Zo kun je op alle niveaus waar nodig bijsturen. Met de resultaten op schoolniveau voldoe je bovendien aan de jaarlijkse verplichting om sociale veiligheid in kaart te brengen. Daarover heeft Cito afspraken gemaakt met de Onderwijsinspectie. Cito levert met goedkeuring van de school de resultaten bij de inspectie aan. Dit biedt ruimte voor een geïntegreerde aanpak en efficiëntieslag.  

Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen voor leerlingen 

De extra modules bieden de leerlingen veel toegevoegde waarde. Met de rapportages krijgen zij beter in beeld welke potentie ze hebben en waar ze tegenaan lopen. De rapportages geven niet alleen inzicht, maar nodigen leerlingen ook uit om na te denken over waar ze staan, waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Belangrijk, in een wereld die voortdurend verandert. Dit stimuleert het eigenaarschap van leerlingen en zo winnen ze aan zelfstandigheid en aan zelfvertrouwen. 
 

Ook iets voor jouw school? 

Wil je meer weten over de nieuwe modules van Cito Leerling in beeld VO? Neem dan een kijkje op de website of bezoek de Cito-stand tijdens het VO-congres 2024. We vertellen je graag alles over de toegevoegde waarde van het vernieuwde volgsysteem voor jouw school.  

Meer over Leerling in beeld VO 

Lees het artikel

Categorieën
Partner

Stichting School en Veiligheid

Sociale veiligheid als basis

Een veilige school: het lijkt zo vanzelfsprekend. Iedereen binnen de school doet alles om ervoor te zorgen dat leerlingen en personeelsleden zich prettig voelen op school. Je wilt immers dat iedereen met plezier naar school gaat. De praktijk is echter weerbarstiger. Als school sta je midden in de samenleving. Leerlingen nemen hun zorgen en uitdagingen mee naar school: ze pesten elkaar, ze hebben problemen thuis, er is individueel leed, en er ontstaat groepsdynamiek. Dat vraagt professioneel handelen van alle onderwijsprofessionals, dus ook van bestuurders en schoolleiders. Stichting School & Veiligheid biedt daarbij ondersteuning.

Een belangrijke taak van bestuurders en schoolleiders

Een sociaal veilig klimaat is een voorwaarde voor leerlingen om goed te kunnen leren. Daarnaast is het belangrijk dat je een schoolklimaat creëert waar het voor de onderwijsprofessional fijn en sociaal veilig werken is. Het maakt niet uit om welk onderwerp of thema het gaat. Pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressiviteit: je wilt het voorkomen, en je moet het aanpakken als het mis gaat. Dit alles met als doel om leerlingen te begeleiden in hun groei tot betrokken burgers. 

School & Veiligheid ondersteunt scholen met beleidstools en praktische adviezen

We snappen dat dat niet altijd even makkelijk is. School & Veiligheid heeft de expertise om professionals in scholen te ondersteunen met handreikingen, instrumenten en advies in het werken aan en optimaliseren van een sociaal veilig schoolklimaat. Wij bieden deze ondersteuning aan alle onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo en zorgen er zo voor dat scholen niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. School & Veiligheid ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Veiligheidsbeleid als basis

Aan de basis van een sociaal veilige school staat je sociaal veiligheidsbeleid. Een instrument dat daarbij goed kan helpen, is ons Digitaal Veiligheidsplan. Dit is een online tool waarmee schoolbesturen en individuele scholen in kaart brengen hoe ver zij zijn met het inrichten van het schooleigen sociaal veiligheidsbeleid. Onlangs is deze tool volledig geactualiseerd.

Een website vol handreikingen

Je kunt terecht op onze website waar je handreikingen, informatie en tips vindt. We belichten hier enkele onderwerpen.

Effectieve probleemaanpak

Wij ontwikkelden de leidraad ‘Vertrouwenswerk op school: een effectieve probleemaanpak’. Het ondersteunt schooldirecties en beleidsmakers bij het opstellen van een effectieve probleemaanpak, door zorg te dragen voor één goed, toegankelijk aanspreekpunt voor de afhandeling van meldingen en klachten. De leidraad behandelt zes gebieden, waaronder: schoolorganisatie, onderwijskundige zaken en ongewenst gedrag op school. Per gebied staan routes en tips voor een goed functionerend beleid. Ook vind je er voorbeelden van functieomschrijvingen en klachtenregelingen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wat kun je doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) op school te voorkomen? En hoe handel je bij (het vermoeden van) een incident? Met partners ontwikkelden wij de leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’.  Het biedt een overzicht van de preventieve en curatieve maatregelen die je kunt nemen. Daarnaast kun je met de SGG-preventietool op een praktische manier het beleid met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag op orde brengen en het personeel hierover informeren. 

Schurende gesprekken

In de samenleving hebben we continu te maken met maatschappelijke spanningen en heftige gebeurtenissen. De effecten daarvan stoppen niet bij de voordeur van de school. De polarisatie tussen groepen in de samenleving komt de school binnen en jongeren voelen zich soms gedwongen om stelling te nemen. Met de training Dialoog Onder Druk willen wij leraren het gereedschap en vertrouwen geven waarmee ze op een professionele manier spanningen in de klas kunnen hanteren, zodat een dialoog op gang komt. Je kunt hiervoor subsidie aanvragen, waardoor je je teams kosteloos kunt laten trainen.

Adviespunt en calamiteitenteam

Wist je dat wij een Adviespunt hebben waar je iedere schooldag zowel telefonisch als per mail terecht kunt voor ondersteuning? Bijvoorbeeld met vragen over het vormgeven van sociaal veiligheidsbeleid, het bespreken van casuïstiek, of bij acute problemen op school. En als er een heel heftig incident heeft plaatsgevonden, kun je rekenen op de adviseurs van ons calamiteitenteam. Het calamiteitenteam is 24/7 bereikbaar.

Expertises bundelen 

Door samen te werken met partners en verschillende expertises samen te brengen in allianties bedienen wij scholen nog beter. Voorbeelden zijn:

Blijf op de hoogte

Geïnspireerd geraakt? Bezoek dan onze website voor tal van handreikingen en adviezen over allerlei thema’s die de sociale (on)veiligheid op school raken. En abonneer je gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief.

Categorieën
Partner

Expertisepunt Burgerschap

Expertisepunt Burgerschap

Het Expertisepunt Burgerschap biedt actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs, op onze website, in de nieuwsbrieven, op socials en tijdens bijeenkomsten.

Burgerschapsonderwijs? Het Expertisepunt Burgerschap helpt je verder!

Het Expertisepunt Burgerschap is er voor scholen die meer werk willen maken van Burgerschapsonderwijs. Elke school doet al aan burgerschap, omdat dit past bij de kerndoelen, eindtermen en de pedagogische opdracht van de school. Voor de scholen in het funderend onderwijs geeft de wettelijke burgerschapsopdracht, die sinds 2021 geldt, daaraan een extra impuls. 

Er worden ondertussen ook nieuwe kerndoelen voor burgerschap ontwikkeld en beproefd, maar scholen kunnen op basis van de wettelijke burgerschapsopdracht nu al aan de slag. De wet vraagt van scholen om dit doelgericht en samenhangend aan te pakken met het oog op de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het gaat dan niet alleen over het curriculum, maar natuurlijk ook over schoolcultuur. 

Doelgericht en samenhangend
Bij doelgericht kun je denken aan een antwoord op de vraag ‘wat willen we vanuit onze visie op onderwijs bereiken op het gebied van burgerschap?’ en ’wat zijn bestaande of mogelijk nieuwe elementen in ons onderwijs die kunnen bijdragen om die doelen te bereiken?’.

Samenhang is soms een uitdaging. Het gaat om een doorlopende leerlijn en om horizontale afstemming tussen vakken. Zeker in het VO waar docenten meestal één vak geven, kan dat ingewikkeld zijn. Elementen van burgerschap zitten in allerlei leergebieden en vakken, maar ook in het pedagogisch handelen van docenten en schoolleiders. Dat zijn veel verschillende aspecten, waarbij in de school veel mensen betrokken zijn.

Basiswaarden
Welke basiswaarden worden bedoeld staat niet letterlijk in de wettekst. Uit toelichtende documenten bij de wet wordt duidelijk dat het om vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit gaat. Deze waarden zijn uitgewerkt in de acht waarden die de inspectie nu hanteert. Het gaat dan bijvoorbeeld om begrip voor anderen en autonomie.  De basiswaarden staan in relatie tot de democratische rechtsstaat. Het gaat dus niet alleen over ‘hoe ga je om met medeleerlingen?’, maar ook over de essentie van de democratische rechtsstaat: hoe verdelen we de macht en hoe bescherm je de rechten van minderheden tegen de meerderheid? Op school maken leerlingen in de lessen al kennis met het belang van democratie en rechtsstaat, maar burgerschapsonderwijs kan ook ontstaan in de verbindingen tussen school en samenleving: de buurt, de gemeente, het land en de wereld.

In praktijk kan dit er op verschillende manieren uitzien. Leg bijvoorbeeld contact met een school die leerlingen heeft die op punten verschillen van je eigen schoolpopulatie en trek samen op in een activiteit. Leerlingen kunnen samen religieuze stromingen onderzoeken door gebedshuizen te bezoeken. Leerlingen van verschillende scholen en achtergronden maken dan contact met elkaar, zonder dat daar de nadruk ligt. En ze maken kennis met verschillende religieuze stromingen, zo werken beide scholen ook aan de kerndoelen. 

Maar het kan ook kleiner. Je kunt als school leerlingen laten onderzoeken welke vraagstukken er in de eigen buurt spelen. Ook een bezoek aan de gemeenteraad of contact tussen leerlingen en ouderen zijn opties. Elke school heeft mogelijkheden in de eigen omgeving. Je hoeft het als school niet allemaal zelf uit te vinden, want er zijn ook partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Die vind je op de website van het Expertisepunt Burgerschap bij lesmateriaal en professionalisering.

Hoe is het Expertisepunt Burgerschap te bereiken?
Het Expertisepunt wil het voor scholen gemakkelijker en aantrekkelijker maken om burgerschap op een logische en natuurlijke wijze te verweven met hun onderwijs. Laat ons daarom weten met welke vragen en vraagstukken je zit en waar je behoefte aan hebt. Ga naar www.expertisepuntburgerschap.nl. Je kunt contact met de helpdesk opnemen door het contactformulier op de website in te vullen of door te bellen naar 030 285 6611. We beantwoorden je vragen met plezier en horen ook graag welk aanbod van andere organisaties we via onze website en de helpdesk kunnen ontsluiten. Onze adviseurs helpen je graag een stap verder bij het vormgeven van je burgerschapsonderwijs. 

Expertisepunt Burgerschap

Het Expertisepunt Burgerschap ondersteunt scholen bij het vormgeven van samenhangend en doelgericht burgerschapsonderwijs. Het Expertisepunt Burgerschap is er voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en het MBO. Het Expertisepunt heeft de opdracht het aanbod en de kennis op het gebied van burgerschap te ontsluiten voor schoolleiders, leraren en burgerschapscoördinatoren van scholen. Daarnaast is het Expertisepunt Burgerschap een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen van scholen, organisaties die scholen op dit gebied ondersteunen, ontwikkelaars van leermiddelen en de wetenschappelijke wereld. 

Het Expertisepunt Burgerschap is een samenwerkingsverband tussen Stichting School & Veiligheid, het voormalige Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat.

Categorieën
Partner

Bureau Ice

“Het belang van de leerling zit in ons DNA”

Zo’n zes jaar geleden besloot het Zuiderlicht College dat het tijd was voor verandering. Ze wilden afstappen van de traditionele toets-mentaliteit en zich meer richten op maatwerk en formatief evalueren. Dit vereiste niet alleen aanpassingen van leerlingen, ook docenten moesten hun aanpak herzien. Hoe heeft deze school dit aangepakt? Teamleider bovenbouw Sharon Boughanem vertelt hoe vernieuwing en groei in het onderwijs mogelijk zijn wanneer het hele team betrokken is.

Het Zuiderlicht College biedt onderwijs aan op vmbo-basis, kader, en gl-, tl-niveau binnen het profiel Zorg en Welzijn. De school staat midden in de levendige Amsterdamse buurt De Pijp en heeft twee locaties op loopafstand van elkaar. En dat is maar goed ook; er wordt op deze school niet alleen kennis overgedragen, maar ook onderling veel samengewerkt en uitgewisseld. 

Sharon Boughanem: “Zo’n zes jaar geleden zijn we begonnen met het aanbieden van maatwerk op school. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld één of meerdere vakken op een hoger niveau volgen, versnellen, verbreden of verdiepen. Maatwerk vraagt een andere aanpak van docenten. Zo moet je kunnen differentiëren in de klas. Daarnaast moet je niet alleen de leerling, maar ook jezelf als docent goed blijven volgen. Hoe krijg je zicht op de ontwikkeling van individuele leerprestaties? Hoe zie je de potentie van een leerling? Op welke manier geef je les en hoe komt het aan? En hoe kun je je lessen aanpassen? Voorheen werd er bij ons heel wat af getoetst om te meten hoe een leerling ervoor stond. Dat zagen we ook in de PTA’s terug. Deze manier van werken was niet meer passend en we wilden dit veranderen.”

 Hoe zijn jullie te werk gegaan?

“Docenten gaven aan dat de studiedagen vaak te beleidskundig waren. Ze wilden meer inspirerende en creatieve dagen, met meer didactische tools om aan de slag te kunnen gaan met formatief evalueren. We hebben daarom de training ‘Formatief evalueren’ van Bureau ICE aangekocht en zij hebben ons bij dit proces begeleid. De training was enorm hands-on en werd gegeven door ervaren collega’s uit het werkveld die veel praktische tips konden geven.”

 Kwamen jullie grote uitdagingen tegen?

“Het proces verliep heel soepel. We hebben de training aan het hele team aangeboden en de secties onderverdeeld in groepen. Iedere sectie kreeg veel praktische voorbeelden hoe je formatief kunt evalueren, waardoor collega’s heel veel van elkaar hebben kunnen leren en het snel in de praktijk konden toepassen.”

“We stimuleren dat docenten bij elkaar meekijken in de les. Bij deze vorm van collegiale consultatie nemen we het formatief evalueren als onderwerp mee. We zullen bijvoorbeeld dit schooljaar de docenten van de onderbouw laten meekijken bij de lessen van bovenbouwdocenten, en andersom. Aan het eind van de dag volgt een waardevol gesprek waarin je veel van elkaar kunt leren. Deze kennis neem je mee en verwerk je in het vakwerkplan.”

 Kun je een voorbeeld geven wat er ten goede is veranderd nu jullie meer nadruk leggen op formatief evalueren?

“We toetsen nog wel summatief, maar een stuk minder. Voorheen werd er veel lesgegeven op hetzelfde niveau. Of werd er eerder gezegd: ‘De leerling kan het niet aan.’ Nu worden leerlingen meer uitgedaagd. Omdat er meer ruimte voor is in de les, maar ook omdat er een omslag is in het team qua denken. Maatwerk werkt. Docenten geven leerlingen nu sneller een kans om iets op een hoger niveau te volgen, of in een kortere tijd af te ronden. Leerlingen hebben ook meer inspraak. Ze hebben bijvoorbeeld een keuze hoe ze een opdracht inleveren. Willen ze een werkstuk inleveren, of toch liever een presentatie of een toets maken voor een bepaald vak? Deze manier van werken geeft leerlingen meer autonomie en eigenaarschap over hun eigen leerproces. De leerling heeft inzicht in het eigen leren. Samen onderzoeken wij wat hun talenten zijn en ze krijgen de mogelijkheid een deel van het vakkenpakket zelf samen te stellen.”

 Wat is er veranderd ten aanzien van jullie toetsbeleid?

“We hebben altijd een toetsbeleid gehad, maar dat was een behoorlijk slapend document. Een aantal docenten heeft daarom de training Toetsexpert van Bureau ICE gevolgd. Door je samen te richten op eigen toetsmateriaal, werk je tijdens deze training aan een feedbackcultuur in het onderwijsteam. Je leert kritisch kijken naar de kwaliteit van praktische opdrachten, practica, mondelinge examens en rubrics. Wanneer is iets goed? En wanneer voldoende? Dat zijn mooie gesprekken die je met elkaar kunt hebben binnen de sectie. Dit jaar maken we nog een slag en zullen nog meer collega’s zich scholen.”

Heb je nog tips voor vakgenoten?

“Als je aan de slag gaat met formatief evalueren, zorg dan dat je dit met het héle team doet. School niet enkele docenten, maar betrek alle collega’s. Zo kan iedereen van elkaar leren.”

Lees het volledige interview in Toets! Special #3 – Samen meer zien.
Vraag hem hier aan of haal de laatste editie op bij
de stand van JIJ! | Bureau ICE op het VO-congres in april.

Categorieën
Partner

Beteor

Beteor: Voor en door bevlogen mensen, juist in schaarse markt.
We ontmoeten je graag bij stand 24!

Beteor is een allround adviesbureau voor en door bevlogen mensen. Wij geloven in het succes van organisaties waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Als mens en als professional.

Vanuit onze expertise op het gebied van werving & selectie, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, outplacement, organisatieontwikkeling, Governance, teamontwikkeling en innovatie reiken wij handvatten aan, zodat professionals, teams, leiders en organisaties duurzaam kunnen groeien. Daarnaast organiseren wij regelmatig programma’s, workshops en masterclasses en netwerken.

We hebben een groot en warm netwerk. We geloven in de combinatie van bevlogen mensen en succesvolle organisaties. Wij weten wat mensen beweegt en bewegen graag een eindje mee. Onze adviseurs weten wat mensen inspireert en creëren op effectieve wijze ruimte voor innovatie en creativiteit. We bereiken gestelde ambities, realiseren doelen en versnellen duurzame ontwikkeling. Samen geven we jouw ideeën vleugels.

Wat we doen

Organisatieadvies
Heeft jouw organisatie begeleiding en advies nodig om verder te groeien en ontwikkelen? Met een frisse blik van buitenaf, expertise over je werkveld én gemotiveerde teams zet je mooie stappen.

Interim-management
Op zoek naar een interim-bestuurder, directeur of manager? Beteor koppelt je aan interimmers met stevige kennis en ruime ervaring.

Werving en selectie
Is jouw organisatie op zoek naar een toezichthouder, bestuurder, rector, directeur of teamleider? Vind talentvolle experts door werving en selectie van Beteor.

Opleidingen en netwerken
Heb jij zowel op persoonlijk als op organisatorisch vlak grote ambities? De opleidingen van Beteor en ons netwerk helpen jou verder. Beteor biedt uiteenlopende mogelijkheden om jouw kennis te verbreden en te verdiepen.

Werkvelden
We brengen mensen, processen en organisaties in beweging als allround adviesbureau. Beteor is gespecialiseerd in het onderwijs (PO, VO, SO, MBO-ROC, HBO), maar werkt in verschillende expertises zoals de industrie en zorg & welzijn. Ontdek onze werkvelden.

Wie we zijn

De adviseurs binnen ons onderwijsadviesbureau zijn arbeids- en organisatiepsychologen en professionals met ruime ervaring als schoolleider, rector en/of bestuurder. Dankzij de grote diversiteit aan achtergronden en expertisegebieden van onze adviseurs, zijn we in staat onze diensten af te stemmen op de specifieke eisen en wensen van jouw onderwijsorganisatie.
“Op het snijvlak van gedrag en primair proces, daar ligt onze kracht.”
Beteor is een plek waar de persoonlijke en professionele interesses van onze adviseurs samenkomen met de morele opdracht. Zij willen, met een betrokken en persoonlijke benadering, bijdragen aan de samenleving en deze verbeteren. Door mensen te helpen gelukkiger in hun werkomgeving te worden. Door werk beter te combineren met een leven lang leren, in duurzame organisaties

Wil je meer informatie of heb je een vraag? We spreken je graag bij stand 24 of ga naar www.beteor.nl.

Categorieën
Partner

De Roo

Tot hier en niet verder!

Mondiger, kwetsbaarder, bevlogener, zelfbewuster, beperkter, zwaarmoediger… Prestatiedruk, opgeven is geen optie, succes is een keuze, tijd van leven… Generatie Z, generatie Alpha, patatgeneratie, generatie…

Het is bizar wat wij kinderen, leerlingen aandoen. Wij, dat zijn ouders, docenten, influencers, ondernemers, marketeers, schoolleiders, overheid, inspectie van onderwijs, vul maar aan. Onze tong is droog geworden door de vele stickers die we op jongeren plakken.

We klagen over daling van niveau, demotivatie, straatcultuur in de school, te lage gemiddelden, daling op internationale vergelijkingslijsten, problematisch gedrag, te mondige ouders en leerlingen, vul maar aan.

Ons hoofd in de wolken is het contact met onze voeten op de grond kwijtgeraakt. Als die voeten al op de grond staan. Ook buigen we nog steeds deemoedig ons hoofd voor heilige huisjes.

Wie durft er STOP te zeggen? Tot hier en niet verder! Stop met pushen, stop met het niet accepteren van de complexe werkelijkheid van een kind. Stop met het aanpraten van gevoelens van falen door te spreken over achterstanden en te laag niveau. Stop met het verheerlijken van ideaalplaatjes die niet reëel zijn. Stop met het accepteren van keurslijven die ons worden opgedrongen.

Wij als schoolleiders en docenten bevinden ons in de krachtige en verantwoordelijke positie om deze negatieve trend te keren. In de eerste alinea las u woorden uit de aankondiging van de VO raad voor het VO – congres van 11 april.

Wij zijn benieuwd naar de boodschap van de diverse sprekers op het congres. Wij zijn benieuwd naar uw visie op het geluk voor onze leerlingen. Want uiteindelijk gaat het daarom. Geluk voor onze leerlingen. Wat kunnen wij doen om hen tijd van leven te geven? Sterker nog: wat kunnen wij doen om hen de tijd van hun leven te geven?

We gaan graag met u in gesprek, stand 29 op het onderwijsplein.

Teus de Vries, partner De Roo
Leiderschap in Scholen