Stichting School en Veiligheid

Sociale veiligheid als basis

Een veilige school: het lijkt zo vanzelfsprekend. Iedereen binnen de school doet alles om ervoor te zorgen dat leerlingen en personeelsleden zich prettig voelen op school. Je wilt immers dat iedereen met plezier naar school gaat. De praktijk is echter weerbarstiger. Als school sta je midden in de samenleving. Leerlingen nemen hun zorgen en uitdagingen mee naar school: ze pesten elkaar, ze hebben problemen thuis, er is individueel leed, en er ontstaat groepsdynamiek. Dat vraagt professioneel handelen van alle onderwijsprofessionals, dus ook van bestuurders en schoolleiders. Stichting School & Veiligheid biedt daarbij ondersteuning.

Een belangrijke taak van bestuurders en schoolleiders

Een sociaal veilig klimaat is een voorwaarde voor leerlingen om goed te kunnen leren. Daarnaast is het belangrijk dat je een schoolklimaat creëert waar het voor de onderwijsprofessional fijn en sociaal veilig werken is. Het maakt niet uit om welk onderwerp of thema het gaat. Pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressiviteit: je wilt het voorkomen, en je moet het aanpakken als het mis gaat. Dit alles met als doel om leerlingen te begeleiden in hun groei tot betrokken burgers. 

School & Veiligheid ondersteunt scholen met beleidstools en praktische adviezen

We snappen dat dat niet altijd even makkelijk is. School & Veiligheid heeft de expertise om professionals in scholen te ondersteunen met handreikingen, instrumenten en advies in het werken aan en optimaliseren van een sociaal veilig schoolklimaat. Wij bieden deze ondersteuning aan alle onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo en zorgen er zo voor dat scholen niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. School & Veiligheid ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Veiligheidsbeleid als basis

Aan de basis van een sociaal veilige school staat je sociaal veiligheidsbeleid. Een instrument dat daarbij goed kan helpen, is ons Digitaal Veiligheidsplan. Dit is een online tool waarmee schoolbesturen en individuele scholen in kaart brengen hoe ver zij zijn met het inrichten van het schooleigen sociaal veiligheidsbeleid. Onlangs is deze tool volledig geactualiseerd.

Een website vol handreikingen

Je kunt terecht op onze website waar je handreikingen, informatie en tips vindt. We belichten hier enkele onderwerpen.

Effectieve probleemaanpak

Wij ontwikkelden de leidraad ‘Vertrouwenswerk op school: een effectieve probleemaanpak’. Het ondersteunt schooldirecties en beleidsmakers bij het opstellen van een effectieve probleemaanpak, door zorg te dragen voor één goed, toegankelijk aanspreekpunt voor de afhandeling van meldingen en klachten. De leidraad behandelt zes gebieden, waaronder: schoolorganisatie, onderwijskundige zaken en ongewenst gedrag op school. Per gebied staan routes en tips voor een goed functionerend beleid. Ook vind je er voorbeelden van functieomschrijvingen en klachtenregelingen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wat kun je doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) op school te voorkomen? En hoe handel je bij (het vermoeden van) een incident? Met partners ontwikkelden wij de leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’.  Het biedt een overzicht van de preventieve en curatieve maatregelen die je kunt nemen. Daarnaast kun je met de SGG-preventietool op een praktische manier het beleid met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag op orde brengen en het personeel hierover informeren. 

Schurende gesprekken

In de samenleving hebben we continu te maken met maatschappelijke spanningen en heftige gebeurtenissen. De effecten daarvan stoppen niet bij de voordeur van de school. De polarisatie tussen groepen in de samenleving komt de school binnen en jongeren voelen zich soms gedwongen om stelling te nemen. Met de training Dialoog Onder Druk willen wij leraren het gereedschap en vertrouwen geven waarmee ze op een professionele manier spanningen in de klas kunnen hanteren, zodat een dialoog op gang komt. Je kunt hiervoor subsidie aanvragen, waardoor je je teams kosteloos kunt laten trainen.

Adviespunt en calamiteitenteam

Wist je dat wij een Adviespunt hebben waar je iedere schooldag zowel telefonisch als per mail terecht kunt voor ondersteuning? Bijvoorbeeld met vragen over het vormgeven van sociaal veiligheidsbeleid, het bespreken van casuïstiek, of bij acute problemen op school. En als er een heel heftig incident heeft plaatsgevonden, kun je rekenen op de adviseurs van ons calamiteitenteam. Het calamiteitenteam is 24/7 bereikbaar.

Expertises bundelen 

Door samen te werken met partners en verschillende expertises samen te brengen in allianties bedienen wij scholen nog beter. Voorbeelden zijn:

Blijf op de hoogte

Geïnspireerd geraakt? Bezoek dan onze website voor tal van handreikingen en adviezen over allerlei thema’s die de sociale (on)veiligheid op school raken. En abonneer je gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief.

Deel dit artikel